Inspirational Quote: Smile. The world is a beautiful place. ♥ Цитат за семицата: Усмихни се. Светът е красиво място.

Happy Monday, loves!

Often in life we have to face challenges, overcome our fears, heal from wounds and disappointments. In those moments it's easy to turn bitter, it's easy to forget how amazing life is. But ... 
.................................................................................................................................................................................................
Честит понеделник, сладури!

В животра си често трябва да се справяме с предизвикателства, да преодоляваме страховете си, да се възстановяваме от рани и разочарование. В тези моменти е лесно да се огорчим, лесно е да забравим колко прекрасен е животът. Но ...

Be soft. Do not the let the world make you hard. Do not let the pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree you still believe it to be a beautiful place."
"Бъди нежна, не позволявай света да те направи груба. Не позволявай болката да те накара да мразиш. Не позволявай огорчението да открадне сладостта ти. Гордей се от това, че дори останалият свят може да не е съгласен, ти все още вярвяш, че светът е красиво място."

Защото ...
Because ...

"Happiness does not depend on outward things, but on the way we see them." ~ Leo Tolstoy

"Щастието не зависи от външни неща, а от начина, по който ги виждаш." ~ Лео Толстой

Сега ...
Now ...

Smile... Happiness looks gorgoeus on you.
"Усмихни се ... Щастието ти отива."

XoXo

Comments

Tony SHT. said…
Обожавам ти позитивния начин на мислене и как ни зареждаш с него всеки понеделник, когато е най-необходимо :D <3